Alegacions al PAI de Pedralvilla d'Olocau

Responder

AutorVicent Navarro Sierra
08/11/2006

Alegacions que se envien per correu y que entraran a traves del registre de l'Ajuntament.

El senyor Vicent Navarro Sierra, major d'edat, amb DNI ?????????, veí de Gava a Barcelona, domicili en la C/ ????????, compareix dins del termini i la forma escaient i

EXPOSA Que estant subjecte a informació pública de l'inici de procediment de concurs per al desplegament i execució del Programa d'Actuació Integrada, per mitjà de gestió indirecta, en l'àmbit proposat per Maexpa Grup Immobiliari (DOGV de 19/10/2006).

SOL·LICITA: Que es deixe sense efecte l'acord d'inici de procediment de concurs per al desplegament i execució d'un Programa d'Actuació Integrada proposat per l'empresa Maexpa Grup Immobiliari, fins que s'adeqüe la Llei Urbanística Valenciana a les directives europees, ja que en cas contrari, la seua continuació i l'eventual execució del PAI produiria danys i perjuís d'impossible reparació als directament afectats i a tots els habitants d'Olocau. Seria una actitud imprudent per part de les autoritats municipals continuar amb el procediment de concurs sense conéixer quals seran les conseqüències dels procediments que contra la Generalitat Valenciana ha obert la Comissió europea atés que es podrien derivar responsabilitats patrimonials cap a l'Ajuntament d'Olocau per haver autoritzat l'inici de procediment de concurs. Atenent que en el cas que una administració siga perjudicada econòmicament per l'actuació poc prudent dels seus funcionaris o autoritats es poden exigir responsabilitats econòmiques a aquells que van prendre les decisions que han produït eixos perjuís econòmics.

Basant esta petició en les següentes:

AL·LEGACIONS:

PRIMERA: L'anunci publicat en el DOGV el dia 19/10/2006, no complix amb els requisits establits en l'article 132.1 de La Llei Urbanística Valenciana. No consta el diari oficial on s'han publicat les bases generals reguladores dels programes d'actuació integrada. No consta el lloc i idioma en què s'hauran de presentar les proposicions. No consta la documentació acreditativa del compliment dels criteris de solvència tècnica, econòmica i financera, exigits per a ser admesos a concurs. No consta la documentació a presentar per cada concursant. No consten els criteris objectius d'adjudicació del PAI. No consten les garanties provisionals i definitives a presentar.

Este defecte formal produïx indefensió als ciutadans i als possibles interessats a presentar-se al concurs, per la qual cosa l'acord seria anul·lable, tal com establix l'article 63.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGONA: La Generalitat Valenciana es va veure obligada a reformar la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística de 1994 per mandat de la Comissió Europea, ja que la mencionada Llei infringia les directives europees. La Comissió Europea a requerit de nou a la Genaralitat, per mitjà d'un dictamen motivat, perquè modifique l'actual L.U.V. i l'adapte a les directives Europees sobre contractació pública, de manera que es garantisquen el control administratiu i la transparència en la gestió urbanística.

La nova Llei Urbanística Valenciana no establix mecanismes suficients per a garantir la concurrència i la publicitat dels procediments d'adjudicació dels PAI als agents urbanitzadors. La Comissió Europea considera que la nova L.U.V. i en concret els anuncis de licitació, els documents contractuals per a l'adjudicació dels PAI's, els procediments de selecció dels agents urbanitzadors i altres aspectes vulneren la normativa de la Comissió Europea sobre contractació pública. Les autoritats comunitàries consideren contràries a les regles del mercat interior els anuncis de concursos d'obres publiques, els procediments d'adjudicació dels Programes d'Actuació integrada als agents urbanitzadors així com la possibilitat de modificar les condicions dels contractes en el moment de l'adjudicació o inclús durant la seua execució. La comissió europea considera que els PAI's són contractes públics i per tant sotmesos al dret comunitari.

La Comissió Europea ha concedit un termini de dos mesos per a modificar la normativa autonòmica. En cas de no modificar-se la Comissió Europea portara al tribunals de justícia europeus l'esmentada llei.

TERCERA: L'apartat 6 de l'articule 6 de la L.U.V. diu textualment "Els Ajuntaments hauran d'establir vies de participació dels ciutadans, a mes dels tramites d'informació pública, en les decisions que afecten l'ordenació i execució dels plans i projectes amb incidència en el territori, la promoció del qual els corresponga..." En este cas l'Ajuntament d'Olocau no hi ha establit cap via de participació mes allà dels tramites legalment establits en matèria d'informació pública, sobre una decisió que modifica radicalment l'estructura territorial del municipi d'Olocau i on les implicacions socials, demogràfiques i econòmiques produïxen un greu desequilibri social i territorial.

QUARTA: El Pla General d'Ordenació Urbana d'Olocau va ser aprovat definitivament el dia 26/09/2003. En l'acord d'inici del procediment de concurs....En la base particular b) Memòria necessitats i objectius del PAI es diu textualment: -Donar respostes a les necessitats sorgides de l'evolució econòmica, demogràfica i sociològica. Des que es va aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana han passat tres anys. En este temps l'evolució econòmica, demogràfica i sociològica no ha patit modificacions. Pel que resulta ridícul argumentar res en eixe sentit llevat que per dir vaguetats i repetir-les algú puga creure que són veritat.

QUINTA: La iniciativa publica i la gestió directa de Programa d'actuació integrada hauria de tindre prelació, tal com establix el punt 2 de l'articule 22 de la L.U.V. en atenció que l'actuació sobre una àrea de 480 Hectàrees, és a dir 48 vegades l'extensió actual del seu nucli urbà, suposa un canvi radical en la configuració del model territorial municipal i requerix un procés de participació social i democràtica que la gestió indirecta no pot garantir.

SEXTA: L'absència d'un estudi seriós que evalue les conseqüències per a Olocau del desenvolupament d'un sector de 480 Hectàrees enfront de les 10 Hectares que ocupa el nucli urbà d'Olocau en l'actualitat.

SèPTIMA: En la base J) Es diu que "A este efecte l'urbanitzador proposarà una relació d'obres publiques que es compromet a executar a costa seu........" Posteriorment: "El contracte administratiu...De la Generalitat, Urbanística Valenciana, NO REQUERIRà LLICèNCIA ESPECIFICA, sense perjuí que l'adjudicatari..." Com pensa l'Ajuntament d'Olocau controlar eixa obra publica que l'urbanitzador oferix a costa seu si esta no necessita una llicència especifica que determine exactament que consistix l'obra compromesa?. Que mecanismes d'exigència i control tindrà l'Ajuntament per a fer complir el que compromet?

OCTAVA: Base ñ) La taxa per tramitació dels programes a iniciativa particular és excessiva per quant dificulta la concurrència d'ofertes i predetermina a aquelles que van iniciar el procediment i amb qui l'administració a mantingut contactes, poguent haver definit el nivell de necessitats que s'haurien de satisfer per a facilitar l'adjudicació.

NOVENA: La xifra provisional de càrregues d'urbanització és insuficient per quant suposa 60 € metre quadrat construible. Recents acords entre administracions publiques i promotors en sectors referents de desenvolupament sostenible s'establixen càrregues d'urbanització de 120 € metre quadrat construible per a garantir un nivell d'acabats urbanitzadors de qualitat a mes de les compensacions mediambientals requerides.

DESENA: La base h.1) Prescripcions tècniques mínimes del projecte d'urbanització. Esta incorrectament redactada. De tal forma que és impossible conéixer basant-se en que es definiran les prescripcions tècniques mínimes del projecte d'urbanització.

ONZENA: En la base K) s'establix un cànon de 0,6 € per cada metre quadrat de sòl urbanitzable. No s'esta d'acord amb eixe cànon per quant per a la determinació de la participació en les plusvàlues generades per l'actuació no hi ha cap referència de calcul que porte que eixa conclusió és la mas equilibrada. A mes tampoc s'especifica si la taxa s'aplicara sobre el metre quadrat de sòl urbanitzable inicial o final. Acords firmats recentment entre promotores i administracions publiques en processos urbanístics referents de desenvolupament sostenible s'ha establit 15 € per metre quadrat de sòl urbanitzable, a mes amb un percentatge de cessió de sostre per a vivendes protegides del 30%.

I perquè conste i assortisca els efectes oportuns firme la present en Gava a 08 de novembre del 2006

SR. Alcalde DE L'Ajuntament D'OLOCAU
46169 OLOCAU València.

Responder

Comentar ahora