Alegacions a la proposta tecnica presentada per Maexpa SL

Responder

AutorVicent Navarro Sierra
02/01/2007

He presentat per correu estes al·legacions a la proposta tècnica de Maexpa.
M'haguera agradat afinar un poc mas en la redacció, però el treball m'impedirà en els pròxims dies tindre temps per a això.
Així que es presenten tal qual s'exposen ací. Cada u pot utilitzar-les com crega encertat. Pot copiar-les, modificar-les, afegir i traure allò que estime convenient. La data limite per a presentar-les és el dia 5 de gener.
Un salutació.

El senyor Vicent Navarro Sierra major d'edat, amb DNI ..., veí de ..., ... domicili en la ..., compareix dins del termini i la forma escaient i:

EXPOSA:
Que estant subjecte a informació pública l'alternativa tècnica de l'inici del procediment de concurs per al desplegament i execució del programa d'actuació integrada, per mitjà de gestió indirecta, del sector de sòl urbanitzable SUD CV-25 (recaient sobre sòl no urbanitzable, que incorpora el sector de sòl urbanitzable núm. 9 Catxirulo del Turó, ubicat a l'oest del terme municipal, al sud de la CV-25, en el municipi d'Olocau (València). (DOGV de 19/10/2006).

SOL·LICITA:
Que és deixe sense efecte l'acord d'inici de procediment de concurs per al desplegament i execució d'un Programa d'Actuació Integrada proposat per l'empresa Maexpa Grup Immobiliari, fins que s'adeqüe la Llei Urbanística Valenciana als directives europees, ja que en cas contrari, la seua continuació i l'eventual execució del PAI produiria danys i perjuís d'impossible reparació als directament afectats i a tots els habitants d'Olocau.
Seria una actitud imprudent per part de les autoritats municipals continuar amb el procediment de concurs sense conèixer quines seran els conseqüències dels procediments que contra la Generalitat Valenciana ha obert la Comissió europea donat que és podrien derivar responsabilitats patrimonials cap a l'Ajuntament d'Olocau per haver autoritzat l'inici de procediment de concurs. En el cas que l'administració municipal opte per no anul·lar l'inici de procediment, una vegada finalitzats els terminis per a la presentació de propostes, es deixe desert el concurs per no adequar-se els objectius que es plantegen als interessos generals dels ciutadans d'Olocau i pels raonaments que a continuació s'exposaran en les al·legacions.
Que es procedisca a modificar el Pla General d'Ordenació Urbana d'Olocau per mitjà d'un procés informatiu, participatiu i consultiu amb tots els ciutadans, que siga el punt d'inici dun procés d'ordenació del territori municipal que pose l'èmfasi en la regeneració dels aspectes socials econòmics i mediambientals i que siga la figura de planejament estratègic per al futur desenvolupament de la ciutat d'Olocau.

Basant esta petició en les següentes:

AL·LEGACIONS:

PRIMERA:
L'anunci publicat en el DOGV el dia 19/10/2006, no complix amb els requisits establits en l'article 132.1 de La Llei Urbanística Valenciana.
No consta el diari oficial on s'han publicat les bases generals reguladores dels programes d'actuació integrada.
No consta el lloc i idioma en què s'hauran de presentar els proposicions.
No consta la documentació acreditativa del compliment dels criteris de solvència tècnica, econòmica i financera, exigits per a ser admesos a concurs.
No consta la documentació a presentar per cada concursant.
No consten els criteris objectius d'adjudicació del PAI.
No consten les garanties provisionals i definitives a presentar.
Este defecte formal produïx indefensió als ciutadans i als possibles interessats a presentar-se al concurs, per la qual cosa lacord seria anul·lable, tal com establix l'article 63.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGONA:
La Generalitat Valenciana és va veure obligada a reformar la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística de 1994 per mandat de la Comissió Europea, ja que la mencionada Llei infringia les directives europees.La Comissió Europea a requerit de nou a la Genaralitat, per mitjà d'un dictamen motivat, perquè modifique l'actual L.U.V. i l'adapte a les directives Europees sobre contractació pública, de manera que és garantisquen el control administratiu i la transparència en la gestió urbanística.
Que es procedisca a modificar el Pla General d'Ordenació Urbana d'Olocau per mitjà d'un procés informatiu, participatiu i consultiu amb tots els ciutadans, que siga el punt d'inici d'un procés d'ordenació del territori municipal que pose l'èmfasi en la regeneració dels aspectes socials econòmics i mediambientals i que siga la figura de planejament estratègic per al futur desenvolupament de la ciutat d'Olocau.

Basant esta petició en les següentes:

AL·LEGACIONS:

PRIMERA:
L'anunci publicat en el DOGV el dia 19/10/2006, no complix amb els requisits establits en l'article 132.1 de La Llei Urbanística Valenciana.
No consta el diari oficial on s'han publicat les bases generals reguladores dels programes d'actuació integrada.
No consta el lloc i idioma en què s'hauran de presentar els proposicions.
No consta la documentació acreditativa del compliment dels criteris de solvència tècnica, econòmica i financera, exigits per a ser admesos a concurs.
No consta la documentació a presentar per cada concursant.
No consten els criteris objectius d'adjudicació del PAI.
No consten les garanties provisionals i definitives a presentar.
Este defecte formal produïx indefensió als ciutadans i als possibles interessats a presentar-se al concurs, per la qual cosa l'acord seria anul·lable, tal com establix l'article 63.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGONA:
La Generalitat Valenciana és va veure obligada a reformar la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística de 1994 per mandat de la Comissió Europea, ja que la mencionada Llei infringia les directives europees. La Comissió Europea a requerit de nou a la Genaralitat, per mitjà d'un dictamen motivat, perquè modifique l'actual L.U.V. i l'adapte a les directives Europees sobre contractació pública, de manera que és garantisquen el control administratiu i la transparència en la gestió urbanística.
La nova Llei Urbanística Valenciana no establix mecanismes suficients per a garantir la concurrència i la publicitat dels procediments d'adjudicació dels PAI als agents urbanitzadors.
La Comissió Europea considera que la nova L.U.V. i en concret els anuncis de licitació, els documents contractuals per a l'adjudicació dels PAI's, els procediments de selecció dels agents urbanitzadors i altres aspectes vulneren la normativa de la Comissió Europea sobre contractació pública.
Les autoritats comunitàries consideren contràries a les regles del mercat interior els anuncis de concursos d'obres publiques, els procediments d'adjudicació dels Programes d'Actuació integrada als agents urbanitzadors així com la possibilitat de modificar les condicions dels contractes en el moment de l'adjudicació o inclús durant la seua execució.
La comissió europea considera que els PAI's son contractes públics i per tant sotmesos al dret comunitari.

La Comissió Europea va concedir un termini de dos mesos per a modificar la normativa autonòmica. En cas de no modificar-se la Comissió Europea portara al tribunals de justícia europeus l'esmentada llei.

TERCERA:
L'apartat 6 de l'articule 6 de la L.U.V. diu textualment "Els Ajuntaments hauran d'establir vies de participació dels ciutadans, a mes dels tramits d'informació pública, en les decisions que afecten l'ordenació i execució dels plans i projectes amb incidència en el territori, la promoció del qual els corresponga..."
En este cas lAjuntament d'Olocau no hi ha establit cap via de participació mes allà dels tramits legalment establits en matèria d'informació pública, sobre una decisió que modifica radicalment l'estructura territorial del municipi d'Olocau i on els implicacions socials, demogràfiques i econòmiques produïxen un greu desequilibri social i territorial.

QUARTA:
El Pla General d'Ordenació Urbana d'Olocau va ser aprovat definitivament el dia 26/09/2003. En l'acord d'inici del procediment de concurs... En la base particular b) Memòria necessitats i objectius del PAI és diu textualment: -Donar respostes als necessitats sorgides de l'evolució econòmica, demogràfica i sociològica.
Desde que és va aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana han passat tres anys. En este temps l'evolució econòmica, demogràfica i sociològica no ha patit modificacions. Pel que resulta ridícul argumentar res en eixe sentit llevat que per dir vaguetats i repetir-les algú puga creure que son veritat.

QUINTA:
L'iniciativa publica i la gestió directa de Programa d'actuació integrada hauria de tindre prelació, tal com establix el punt 2 de l'articule 22 de la L.U.V. en atenció que l'actuació sobre una àrea de 480 Hectàrees, és a dir 48 vegades l'extensió actual del seu nucli urbà, suposa un canvi radical en la configuració del model territorial municipal i requerix un procés de participació social i democràtica que la gestió indirecta no pot garantir.

SEXTA:
L'absència d'un estudi serios que evalue les conseqüències per a Olocau del desenvolupament d'un sector de 480 Hectàrees enfront de les 10 Hectares que ocupa el nucli urbà d'Olocau en lactualitat.

SèPTIMA:
En la base J) és diu que "A este efecte lurbanitzador proposarà una relació d'obres publiques que és compromet a executar a costa seua..."
Posteriorment: "El contracte administratiu...De la Generalitat, Urbanística Valenciana, NO REQUERIRà LLICèNCIA ESPECIFICA, sense perjuí que l'adjudicatari..."
Com pensa l'Ajuntament d'Olocau controlar eixa obra publica que l'urbanitzador oferix a costa seua si esta no necessita una llicència especifica que determine exactament que consistix l'obra compromesa?. Que mecanismes d'exigència i control tindrà l'Ajuntament per a fer complir el que es compromet?

OCTAVA:
Base ñ) La taxa per tramitació dels programes a iniciativa particular és excessiva per quant dificulta la concurrència d'ofertes i predetermina a aquelles que van iniciar el procediment i amb qui l'administració a mantingut contactes, poguent haver definit el nivell de necessitats que s'haurien de satisfer per a facilitar l'adjudicació.

NOVENA:
La xifra provisional de càrregues d'urbanització és insuficient per quant suposa 60 € metre quadrat construible. Recents acords entre administracions publiques i promotors en sectors referents de desenvolupament sostenible s'establixen càrregues d'urbanització de 120 € metre quadrat construible per a garantir un nivell d'acabats urbanitzadors de qualitat a mes de les compensacions mediambientals requerides.

DESENA:
La base h.1) Prescripcions tècniques mínimes del projecte d'urbanització. Esta incorrectament redactada. De tal forma que és impossible conéixer basant-se en qué és definiran les prescripcions tècniques mínimes del projecte d'urbanització.

ONZENA:
En la base K) s'establix un cànon de 0,6 € per cada metre quadrat de sòl urbanitzable. No se esta d'acord amb eixe cànon per quant per a la determinació de la participació en les plusvàlues generades per l'actuació no hi ha cap referència de calcul que demostre que eixa conclusió és la mas equilibrada.
A mes tampoc s'especifica si la taxa s'aplicara sobre el metre quadrat de sòl urbanitzable inicial o final.
Acords firmats recentment entre promotors i administracions publiques en processos urbanístics referents de desenvolupament sostenible s'ha establit 15 € per metre quadrat de sòl urbanitzable, a mes amb un percentatge de cessió de sostre per a vivendes protegides del 30%.

DOTZENA:
El procediment emprat per al compliment del requisit de "informació pública" és insuficient, inadequat, i produïx indefensió als ciutadans afectats per l'àmbit de desenvolupament del Programa d'Actuació Integrat i aquells que sense estar afectats directament manifesten el seu interés a conéixer les característiques urbanístiques i tècniques de la proposta presentada per la immobiliària MAEXPA S.L.
Els centenars de documents que comprén la proposta tècnica, arxivats en dos baguls de mes d'un metre de longitud, que han de ser estudiats amb deteniment abans d'emetre un juí sobre la idoneïtat de la proposta, requerixen que qualsevol ciutadà haja de deixar el seu treball i les seues obligacions personals i professionals durant un període mínim de sis mesos per a poder estudiar i valorar tota la documentació presentada. El Sr. Ernesto Rios Segarra notari de Lliria afirma per escrit que la documentació de la proposta tècnica presentada per Maexpa conte mes de 4000 folis.

TRETZENA:
Resulta materialment impossible confeccionar una proposta tècnica alternativa des que es publica l'anunci de concurs en el Butlletí de Les comunitats Europees el dia 18 d'octubre del 2006 fins al dia 18 de gener del 2007, data limite de presentació de propostes, tenint en compte que en eixe espai temporal han d'estar inclosos els 30 dies d'informació pública efectiva. La qual cosa fa evident els raonaments esgrimits per la Unió Europea contra la Llei Urbanística Valenciana. Una proposta tècnica rigorosa que continga tota la documentació exigida per la normativa requerix com mínim un any de treball d'un equip multidisciplinari; urbanistes, enginyers, mediambientalistes, arquitectes, juristes, economistes, etc.
En este cas tot pareix apuntar que la proposta tècnica s'estava elaborant des de molt de temps abans d'iniciar-se el procediment de concurs. La qual cosa permet deduir que la presumpta concurrència d'ofertes no és sinó un frau de llei que propícia l'adjudicació del concurs a qui prèviament ha pactat amb l'administració municipal els termes de l'acord entre parts per a l'execució d'un PAI innecessari, absurd, desgavellat i irracional. Però a mes la proposta tècnica presentada per MAEXPA no té rigor i manifesta poca professionalitat en l'equip tècnic responsable de la seua redacció. Molt probablement s'hauran empleat altres memòries i propostes tècniques adaptant-les a les aparents característiques que es deduïxen d'una curta visita al territori objecte del procés urbanitzador. De tot això es deduïx que la proposta presentada va dirigida única i exclusivament a passar el tramit administratiu, en primer lloc, i ha obtindre els màxims beneficis econòmics com a finalitat última.
La disponibilitat d'horari de consulta i de personal qualificat per a donar explicacions és clarament insuficient per a atendre als centenars d'afectats de forma directa i als milers d'afectats indirectament. és impossible que en horari d'oficina administrativa de 10 a 15 hores i amb l'assistència d'una única persona puga informar-se detalladament de tots els extrems de la proposta a persones que no posseïxen instrucció tècnica adequada.

CATORZENA:
Des del punt de vista mediambiental la proposta tècnica no té un estudi sistemàtic i rigorós de l'emplaçament i de les característiques mediambientals del sector. L'estudi d'impacte ambiental desconeix la realitat i han sigut confeccionat al marge d'un estudi de caracterització del sector, realitzant-se el treball amb tota seguretat des del desconeixement de la realitat física del terreny.
No té mesures compensatòries suficients a l'impacte ambiental que tindrà la urbanització d'eixe sector. No té en compte l'impacte que sobre les necessitats de recursos hídrics tindrà esta proposta tenint en compte les necessitats d'aigua per a consum humà i per a reg. No es té en compte l'arreplegament i reutilització de les aigües de pluja.
Com es deia abans, la documentació presentada no té rigor tècnic i és insuficient. Simplement és una adaptació al territori d'altres propostes tècniques que materialitzen un model de desenvolupament urbanístic que destruïx el territori, que destruïx les capacitats de regeneració econòmica i social d'un ambit i una ciutat empobrida des de fa dècades, i que és totalment inadequat als interessos dels ciutadans d'Olocau, de la comarca del Camp del Túria, de la comunitat Valenciana i de l'estat Espanyol.
Falten paràmetres importants, com pot ser el nombre de vivendes totals. En el cas que eixa dada existisca ha sigut impossible extraure-ho dels textos consultats i possiblement és un dada que tracta de furtar-se a l'opinió pública.
L'estudi d'impacte ambiental no té rigor científic. és tecnicament molt pobre i està realitzat a la mesura del procés urbanitzador, sent manifestament parcial amb els interessos immobiliaris. Les memòries informatives i justificatives se substancien en unes poques pagines de forma vaga i inconcreta.
Però a mes la normativa proposta és insuficient, superficial i inconnexa i aplicada al desenvolupament del sector produiria problemes de seguretat jurídica als futurs adjudicataris de les parcel·les edificatòries i als adquirents de les vivendes.

QUINZENA:
La normativa aplicada a este procediment impedix, que els directament afectats pel concurs d'este PAI, puguen tindre coneixement de tota la documentació presentada per l'empresa Maexpa en la fase concursal. Fem referència a la documentació presentada junt en el sobre B amb el títol "Proposició jurídica- Econòmica".
La documentació que es presentara en este sobre és essencial poder-la conéixer ja que la majoria d'ella té a veure amb les relacions jurídiques i econòmiques que s'establiran entre els promotors i els propietaris del sòl.
No poder accedir a esta documentació no fa mes que vulnerar drets bàsics dels propietaris de sòl i produïx indefensió al no poder al·legar amb coneixement de causa respecte a les propostes que fa l'empresa promotora.
Esta circumstància agreuja la dependència jurídica i econòmica dels propietaris del sòl respecte a la promotora i fa evident l'injust del procediment legal emprat.

SETZENA:
Tot el procés i la proposta presentada per l'empresa és la conseqüència de la manifesta incompetència dels responsables municipals en la gestió del territori, materialitzant-se esta en l'abandó de les responsabilitats per a les que han sigut triats. Esta és la conseqüència de la desídia prou acreditada durant anys en el control i gestió del territori, havent propiciat per inacció l'acumulació de casos d'edificacions il·legals i sense llicència en sols no urbanitzables i protegits. Infraccions urbanístiques que s'han consolidat en el temps i que en este moment resulten molt difícils d'eradicar.

Esta és la conseqüència de la notoria intencionalitat d'alguns membres de l'equip de govern municipal i de l'evident parcialitat cap a una proposta tècnica que s'esta elaborant des de molt abans que s'aprovara l'ordenança municipal. Resulta patent la complicitat i el tracte de favor amb el promotor en la gestió del procediment administratiu.
Resulta evident que la intencionalitat política cap esta proposta estava dissenyada i emparada per membres de l'equip de govern des de fa molt de temps. Resulta evident l'existència d\'acords i pactes amb la promotora per a desenvolupar esta proposta.
Resulta evident la incapacitat dels responsables municipals per a gestionar el creixement de la seua ciutat.
Resulta evident i manifesta la incompetència de l'equip de govern municipal per a atendre els interessos generals dels ciutadans d'Olocau.
Resulta evident per manifesta, la parcialitat d'alguns dels membres de l'equip de govern municipal cap esta empresa immobiliària.
Resulta evident la seua incapacitat per a gestionar les necessitats bàsiques dels seus ciutadans. Des de la disposició dels solars necessaris per a la construcció d'una nova escola, fins a la falta de sensibilitat davant de l'estat del consultori medic.
I perquè les decisions municipals en este poble es fonamenten en la política clientelar, en el servilisme, el piloteig i el vassallatge intel·lectual.

Davant l'aparença de legalitat de tot el procediment subjau un frau a la societat i al municipi d'Olocau.
La normativa que empara este procediment esta amenaçada per la Unió Europea de ser portada als tribunals per no respectar les directives europees.
Esta normativa esta emparant una sistemàtica destructora del territori valencià del que este procés és un exemple mes. Emparant-se en l'aparença de legalitat s'esta propiciant el saqueig del territori per part de les promotores immobiliàries que han vist en la Comunitat Valenciana el seu abeurador.
El saqueig del territori comença amb la desinformació dels ciutadans i xicotets propietaris. Contínua amb la intimidació davant de les conseqüències que ha de tindre per als que no accepten integrar-se en el procés. Seguix amb l'advertència dels innumerables gastos que hauran d'afrontar per a fer efectiu el seu aprofitament urbanístic i finalitza amb la rendició a la proposta de compra de l'empresa immobiliària de torn.
No pot per mes que qualificar de saqueig el que s'esta produint en este cas. Saqueig als xicotets propietaris. Saqueig dels interessos ciutadans. Saqueig del futur i del projecte de vida de molts jóvens d'Olocau.
Amb ocultament, d'esquena als ciutadans i sense cap escrúpol s'entrega als xicotets propietaris als taurons immobiliaris que han trobat el mig i l'ambient polític òptim per a saquejar el territori.

I perquè conste i assortisca els efectes oportuns firme la present en a 08 de novembre del 2006.

SR. Alcalde DE l'Ajuntament d'OLOCAU.
46169 OLOCAU València.

Responder

Comentar ahora