Una proposta en materia d'urbanisme per a Olocau

Responder

AutorVicent Navarro Sierra
16/11/2006

UNA PROPOSTA EN MATèRIA D'URBANISME.

Esta és una proposta de caràcter progressista, possibilista però ambiciosa, que necessita la participació dels ciutadans ...

ANTECEDENTS.
El medi ambient de la Comunitat Valenciana patix constants agressions motivades per l'especulació amb la terra, la sobreexplotació dels recursos hídrics, la destrucció del paisatge i del patrimoni cultural i natural. Tot això com a conseqüència d'una economia basada en la construcció, en el turisme massiu i de baixa qualitat i en detriment d'altres sectors com l'industrial. L'única finalitat d'este procés especulatiu i de sobreexplotació de recursos és la d'obtindre les màximes plusvàlues a curt termini sense aportar beneficis socials i en manifesta hostilitat amb l'opinió ciutadana.

Les autoritats valencianes han substituït l'urbanisme entés com a procés polític de definició de l'interés general per un procés administratiu que legitima la transferència de la potestat reguladora de l'urbanisme cap a mans privades.

La dimensió política de l'urbanisme és la que li dóna sentit en el marc jurídic i administratiu; sent esta la dimensió mes important en la seua accepció de planificació de territori.

Les decisions estratègiques sobre les ciutats i el territori s'estan prenent al marge del planejament. Es prenen de forma improvisada i irracional pensant solament en el curt termini per a satisfer expectatives electorals en molts dels casos. El que administrativament siga correcte el planejament no significa que no incorpore misèries urbanístiques.

Desgraciadament s'ha convertit l'urbanisme i el planejament en una maquina d'emissió de paper moneda. L'urbanisme esta sent entés com un procediment per a generar plusvàlues inclús tolerant l'especulació i que té com a conseqüència la perversió dels principis d'ordenació urbana. L'urbanisme mal entés produïx alts costos personals i socials en l'esfera de la vida local.

Davall esta concepció de l'urbanisme s'han desenvolupat processos capritxosos i discreccionals incorporant al planejament multitud de misèries urbanístiques que en el millor dels casos han tractat de solucionar el finançament municipal o les cessions d'equipaments.

Resulta necessari elaborar una nova normativa que tinga com a objectius clars frenar l'especulació i el deteriorament urbanístic primant la protecció del medi ambient, el paisatge, el patrimoni cultural i natural i incloent mecanismes de participació ciutadana.

El concepte de "planejament" entés com a procés urbanístic encarregat de preveure i dirigir el creixement de les ciutats i el territori de la millor forma possible ha segut buidat de contingut públic quedant desenganxat de l'interés general deixant-li com a únic fi la legitimació d'interessos econòmics privats.

El planejament ha d'anticipar-se als processos que es desencadenaran sobre les ciutats i el territori a mitjà i llarg termini.

Les xicotetes ciutats hem perdut l'autoestima. Ens deixem enlluernar per models de desenvolupament inadequats. Cal reivindicar el model urbà i de convivència que representen les xicotetes ciutats. Reivindicar les nostres pròpies característiques. La relació amb el medi, l'escala humana, la falta d'estrès i de conflictivitat social.

Quan s'implica els capitals privats en la transformació del territori per criteris de conveniència econòmica l'administració acaba per no poder frenar els calendaris i davant del conflicte real generat per la seua pròpia incompetència l'administració perd el control i la capacitat de parar a temps.

L'equip de govern municipal de l'Ajuntament d'Olocau pareix haver-se sumat a eixe nou model de desenvolupament. Davall l'argumentació que " si no fem el mateix que els altres fan, deixem de ser algú", estan estrangulant les capacitats de present i de futur d'Olocau.

ESBOSSES ESTRATèGIQUES.

Suspendre tots els procediments i llicències urbanístiques, siga quin siga la seua naturalesa, que puguen modificar l'estructura territorial del terme municipal d'Olocau. Creació d'un "consell ciutadà" que siga el màxim òrgan de debat, de consulta i de participació dels ciutadans d'Olocau i que tinga com funció col·laborar en la definició de les polítiques estratègiques i de futur per al poble d'Olocau.

Creació d'un equip tècnic multidisciplinar que començe l'estudi, la reflexió i avaluació de l'estructura territorial del municipi identificant i posant en valor les característiques agrícoles, mediambientals, urbanístiques del territori, en la seua relació amb l'entorn pròxim i amb les infraestructures de caràcter autonòmic i estatal.

Este equip multidisciplinar ha d'avaluar les "oportunitats" que oferix el municipi d'Olocau des del punt de vista de la vivenda, el medi ambient, les infraestructures, les activitats turístiques i industrials, en el marc de les tensions econòmiques, urbanístiques, territorials demogràfiques i socials que afecten el territori. (Equip especialitzat en matèria urbanística. Jurista, Arquitecte, becaris).

Revisió i replantejament del Pla General d'Ordenació Urbana d'Olocau i la seua normativa associada, dins d'un procés polític de definició de l'interés general a través de mecanismes de participació ciutadana i concertació social. Orientat a garantir la provisió de sòl public, amb destí a proveir les necessitats que es determinen en el procés previ d'estudi i reflexió fent possible un desenvolupament urbanístic mes sostenible i mes equilibrat: Sostenibilitat ambiental, cohesió social i competitivitat.

Establir polítiques clares de protecció dels valors naturals i mediambiental; de desenvolupament i renovació urbana presidits per criteris d'equitat social i de formació de capital social.

PROPOSTES:

Suspendre tots els programes d'actuació integrada per a recuperar la iniciativa en la proposta de solucions al desenvolupament urbanístic del municipi, apostant per la gestió directa.

Constituir el patrimoni municipal de sòl i gestionar-ho activament per a disposar de terrenys per a la promoció de vivenda, infraestructures i equipaments. Realitzar polítiques de sòl public no pot ser una actitud heroica. Fonamentar el desenvolupament d'Olocau en les seues potencialitats, i punts forts. Projectar la ciutat cap al futur, cap a un major grau de desenvolupament econòmic i social en un context de sostenibilitat.

Creació d'una empresa publica que siga qui execute les polítiques de desenvolupament i millora urbana. Possibilitant els acords amb entitats financeres que posen a disposició del municipi la fianciació necessària que permeta fer polítiques de sòl actives, participant a les promocions que des del municipi es lideren.

Definició d'àrees de tanteig i retracte que permeten reforçar els mecanismes de control sobre el sòl.

Programar a curt termini nous sectors residencials a partir de la ciutat existent. Mantenint les característiques arquitectòniques.

Fomentar la instal·lació de parcs activitats industrials, que incorporen mà d'obra i valor afegit als processos de producció, a través de drets de superfície i concessions administratives. Revitalització del nucli urbà. Protecció del casc històric. Potenciar els senyals d'identitat. Maximitzar les dotacions socials, zones verdes, parcs urbans i forestals. Aconseguir la menor ocupació de sòl possible. Adoptar mesures d'ordenació urbana que garantisquen la pacificació del trafic i la supressió de barreres arquitectòniques. Promoure la rehabilitació de vivendes i locals en el nucli urbà d'Olocau.

Aplicació d'ordenances d'energies renovables. Construir un equipament assistencial dirigit a les persones de la 3a edat d'Olocau.

Millora dels equipaments esportius i culturals.

Estudiar la peatonalització d'alguns carrers del nucli urbà.

Elaboració d'una agenda Local XXI.

Estudiar la ubicació d'un estacionament public.

Elaboració del pressupost anual de forma participativa.

Realitzar un urbanisme amable, sostenible i humà.

Responder

Comentar ahora